Team Diagnostic™ Assessment- Webenkät!

Efter över fyra års tid och hundratals av genomföranden, har Team Coaching Internationals modell och webbaserade assessment förfinats och förbättrats. Detta har givit att den upplevda produktivitetsökning man ser vid mätning före och efter processen är så hög som 20-25%.

Modellen och utvärderingen är grundade på forskning. Denna visar att de mest framgångsrika teamen har de resurser som behövs för att genomföra produktiv handling samt det som krävs för att bygga effektiva relationer som motiverar och upprätthåller handlingskraften.

Utifrån detta är modellen byggd på två grundläggande axlar: faktorer som optimerar produktivitet och faktorer som främjar positivitet och neutraliserar negativitet.  Enkelt uttryckt beskriver produktivitetsstyrkor förmågan att utföra ”den funktion” som krävs av systemet. Positivitetsstyrkorna beskriver ”de processer och relationer” som krävs för att prestera som team. Team Diagnostic™-modellen innehåller sju produktivitetsfaktorer och sju positivitetsfaktorer. Webbenkäten utgörs av 80 fasta frågor alla länkade till dessa 14 faktorer samt fem öppna frågor specialdesignade för varje team.

Team Diagnostic™ Assessment är  ett anonymt web-baserat verktyg vars resultat tjänar som grund för den fortsatta processen. Enkätens utformning gör att det inte finns någon chans för teammedlemarna att bli påverkade av sina kollegors förutfattade meningar och preferenser utan bygger helt på den egna uppfattningen om var teamet befinner sig vid mättillfället.

Resultatet presenteras i diagram som åskådliggör teamet syn på sig själv. Utifrån dessa skapas drömteamet som når sina mål och som alla vill arbeta i.
Svaren sammanställs och ger en profil som grafiskt åskådliggör ett ”fotavtryck” av teamet. Målet är att förflytta teamet mot hög positivitet och hög produktivitet.