Frågor om Team?

1. Vad räknas som ett ”Team” när det gäller team coaching?

Vi är tränade och auktoriserade i världens ledande team coaching metodik som är framtagen Team Coaching International. Ett “team” är en hel grupp av människor som karakteriseras av två grundläggande egenskaper:

* En gemensam mission eller mål. Denna mission eller mål ger teamet en känsla av mening och delad identitet.

* Ömsesidigtberoende. Team medlemmarna bidrar till att teamets uppdrag fullföljs och är beroende av varandra för att nå sitt mål.

Team existerar för att producera resultat inom ett större system. Det har formats för att uppfylla en specifik funktion som är nödvändig för organisationens syfte.

Team är sammansatta för att producera resultat som individerna inte kan åstadkomma var och en för sig.

Team är inte bara en grupp; de är skapande och samarbetande till sin natur. Team medlemmarna ger oumbärliga bidrag till teamets prestation. Mindre team tenderar att ha en starkare känsla för sin identitet, mission och en ömsesidig tillit. De flesta team består av 4-15 personer, men det är inte endast storleken som är det avgörande kriteriet för ett team.

2. Arbetar ni med grupper också? 2. Arbetar ni med grupper också?

Ja, vi arbetar med arbetsgrupper och team och det finns inte någon skarp gräns mellan dessa två. Medlemmar i arbetsgrupper tenderar att agera mer på egen hand och deras individuella bidrag kan vara mindre avhängt för vilket resultat gruppen uppnår. I vissa fall så är en arbetsgrupp ett team som inte har identifierat sitt gemensamma uppdrag.

3. Varför behöver organisationer “team coaching”?

De flesta organisationer bygger på team, ändå så ges det väldigt vägledning, träning och stöd för att göra teamen så effektiva som de kan bli. På samma sätt som organisationer investerar i exekutive coaching och ledarskapsutveckling för att maximera förmågorna hos individerna, förstår fler och fler organisationer den hävstångseffekt som är möjlig om man satsar och fokuserar på att lära team det samma.

4. Vad innebär Earheart Coachings team coaching process?

Vad är fördelarna med ert tillvägagångssätt?

Vi är tränade och auktoriserade i världens ledande team coaching metodik som är framtagen Team Coaching International. Processen inleds med ett inledande grundarbete för att sätta sig in i teamets situation. Detta följs sedan upp med Team Diagnostic™ testet som mäter teamets insikter i hur effektivt teamet jobbar tillsammans. Testresultatet visar teamets gemensamma syn på hur produktiva och positiva de är när de arbetar tillsammans.

Team Coaching metodologin inkluderar en två dagars workshop tillsammans med teamet för att gå igenom deras testresultat och lägga en plan för dess nästa utvecklingssteg. Under dessa två dagar, tränas teamet även i färdigheter som gör att teamet fortsätter att utvecklas framöver. När workshopdagarna är över har teamet tagit fram mål och strategier för att nå till högre höjder vad gäller produktivitet och positivitet. Coacherna följer sedan hur det går för teamets utveckling med coaching sessioner 2-4 timmar var eller varannan månad under 6-12 månader. (För projektteam är denna fas kortare)

I de fall där det är omöjligt att få teammedlemmarna att samlas för uppföljande möten på ett och samma ställe, kan en virtuell coaching av hela teamet göras. Coachingen genomförs då istället med telefonkonferenser processens gång.

Coaching tillfällena fungerar som avstämningsfunktion och ökar teamets ansvar och inriktar sig på att effektiviteten finns i den handlingsplan som togs fram under workshopen. Ett andra Team Diagnostic™ test genomförs efter de 9-12 månadernas slut för att mäta teamets förändring i produktivitet och positivitet. Teamen som genomfört testet sedan Team Coaching Internationals start 2005 har haft en genomsnittlig förändring med 20-25% vad gäller produktivitet och positivitet.

5. Hur genomförs ett Team Diagnostic™ test? Hur lång tid tar det?

Team Diagnostic™ testet är ett web-baserat frågeformulär på 80 frågor i kombination med ett färre antal, för kunden skräddarsydda, öppna frågor och tar ca 15 minuter att göra. Den anonyma internetmiljön uppmuntrar medlemmarna till att ge uppriktiga svar och minimerar den tid som de måste lägga ner för att göra testet, då de kan göra det var och när det passar dem.

6. Vad är de speciella huvuddragen i modellen? Vad mäter den?

Modellen mäter teamets styrkor på två axlar: teamets förmåga att producera resultat, det som vi kallar Produktivitets Faktorer, och de faktorer som skapar ett positivt arbetsklimat, det vi kallar Positivitets Faktorer.

7. Hur fungerar den i jämförelse med andra tester? Kompletterar den individuella tester och undersökningar som vi gör, t ex. medarbetarundersökningar som mäter engagemang och tillfredställdhet på jobbet?

Team Diagnostic™ skapar en bild av teamet som en enhet, till skillnad från andra test som beskriver individerna i teamet. Kunskaper om dessa personliga egenskaper och karaktärsdrag är användbara för teammedlemmarna och för teamet då att de hjälper till att förklara hur medlemmarnas interaktioner på tu man hand bäst ska göras. Team Diagnostic™, fokuserar emellertid på teamet som ett dynamiskt och levande system. Den holistiska synen på teamet samt information om dess nuvarande tillstånd och situation vid tidpunkten då teamet tagit testet tillhandahåller ett rikligt och givande komplement till individuell medvetenhet.

8. På vilka språk kan man göra Team Diagnostic™? Kan teammedlemmar välja att göra testet på olika språk?

Team Diagnostic™ finns för närvarande på 17 olika språk och nya kommer hela tiden till. Team medlemmarna kan välja att göra testet på det språk som passar dem bäst. Denna flexibilitet är unik för i Team Diagnostic™.

9. Vad särskiljer Earheart Coachings sätt att arbeta med team??

Vi är tränade och auktoriserade i världens ledande team coaching metodik som är framtagen Team Coaching International. Vårt tillvägagångssätt är en kombination av en unik team modell, ett test som baseras på den modellen och en coaching metodik som försäkrar resultat. Vi arbetar med teamet som ett system.

Denna systembaserade teknik skapar ett tänkesätt som växlar tonvikten från individen till teamet som en enhet. Vi tror på fortgående team coaching som ett sätt att skapa effektiv och konsekvent förändring.

Team Diagnostic™ modellen är baserad på två grundläggande antaganden:

* Team är sammansatta för att skapa resultat, så vi mäter teamets styrkor och produktivitet.

* Den miljö som teamet vistas i har enorm påverkan på teamets förmåga att prestera.

Modellen tittar på faktorer som skapar positivitet för ett team. Totalt tittar vi på 7 faktorer som skapar förutsättningar för produktivitet och sju faktorer som skapar förutsättningar för positivitet. Med positivitet menar vi ett arbetsklimat som engagerar och ger energi till medarbetarna.

Det sker förändringar under en team coachingprocess. Coacherna har möjlighet att adressera problem som uppstår, förtydliga teamets mål, förbättra kommunikationen genom feedback, ärliga dialoger och identifiera åtgärdspunkter när de dyker upp. Det sker en djupgående inlärning som leder till en ny nivå av förståelse och engagemang inom teamet.

10. Hur skiljer sig Team coaching från team building??

Team building tenderar att bli ett event med mål att ingjuta team anda. Många organisationer upptäcker att andan inte är varaktig och att en långsiktig förändring inte sker trots den tid som är nedlagd på team building aktiviteter. Team coaching modellen är designad för att teamet ska lära sig att hålla igång förändringen under långtid.

11. Om vi redan har executive coaching, på vilket sätt är detta annorlunda? Vilka fördelar kommer man att få som de inte får genom individuell coaching?

Team coaching är ett strategiskt komplement till executive coaching. Målet med individuell coaching är att öka prestationsförmåga och effektivitet på en individuell nivå. Målet med team coaching är att få en ökad effektivitet på team nivå. Det är möjligt förbättra teams prestanda genom att fokusera på individuella ledare eller individer i teamet men det sker i så fall indirekt. I Team Coaching fokuserar vi på gruppen som en enhet eller ett system, inte som individer. Vårt syfte är att visa teamet hur det fungerar i situationer, hur teammedlemmarna interagerar med varandra och hur de kan göra det på ett mer produktivt och effektivt sätt.

Förändra ett helt team är mer effektivt än att förändra en enskild individ i taget. Frågeställningarna för team är även de annorlunda än för individer. Frågeställningar så som förtroende, kommunikation och team dynamik kan inte adresseras på individnivå. I en team coaching miljö kan medlemmarna få A-ha insikter/kunskaper som inte går att få i individuell coaching vilket ger teamet en möjlighet att förflytta sig till en helt ny nivå än innan.

12. Hur passar team coaching in i en övergripande effektiviserings förbättringsplan?

Hur passar det med ledarskapsutveckling? Kan team coaching ersätta detta?

Vi är tränade och auktoriserade i världens ledande team coaching metodik som är framtagen av Team Coaching International. Vad ledarskapsutveckling gör för individuella ledare, gör team coaching för team.

Ledarskapsutveckling är designad för att förse dagens ledare med de tankesätt och färdigheter som behövs för att kunna leda i den dynamiskt och ständigt skiftande värld som vi lever i idag. Team coaching lägger vikten på det delade ansvaret som teamet har för att framgångsrikt nå de resultat/mål som man strävar mot.

Team Coaching ger teamet ett nytt sätt att tänka och färdigheter för att även de ska bli effektiva i den dynamiska och skiftande världen fast ur ett team perspektiv.

13. Varför ska vi använda oss av Earheart Coachings tillvägagångssätt framför andra Team

Coaching metodiker?

Earheart Coaching, erbjuder en förståelig, forskningsbaserad modell med grundligt utvalda coacher som är utbildade och certifierade i team coachingens metodik och test. The Team Diagnostic™ fokuserar på de styrkor och potentialer snarare än de svagheter och problem som teamet har. Vår team coaching ger en överblick vart teamet står idag och lägger en grund för dialog och förståelse. Vårt sätt att arbeta hjälper teamet att lära sig nya vägar till samarbeten, utbildar teamet så att det kan skapa förmågan att se sig själv i ett större sammanhang. Vi ger stöd under själva förändringsförloppet för att se till att teamet håller fokus och stannar på rätt spår för att snabbt nå resultat.

14. Kan vi använda detta med nya team? Team som är i förändring? Tvärkulturella teams?

Virtuella team?

Ja! Testet och coaching metodiken fungerar att använda i ett teams alla naturliga utvecklingsfaser – Bildandet, Uppstarten, Mognaden, Nedtrappningen och Avslutet. T ex. så är testet använt på team som precis har bildats för att grundlägga och säkerställa att det blir en hävstångseffekt mellan teammedlemmarna och utbilda teamet i hur de samarbetar på ett effektivtsätt för att snabbt få en sammanhållning och resultat i teamet. Metoden har också använts med mycket framgångsrikt resultat på korsfunktionella och korskulturella team samt även i globala virtuella team.

15. Vad är denna modell baserad på?

Modellen är baserad på Relationship Systems Thinking, Appreciative Inquiry, Positiv Psykologi, and Emotionell Intillegens, Marcus Buckingham & Galup Institutets analyser om hur våra styrkor påverkar vårt resultat, relationsforskning av Dr. John Gottman och ledarskapsforskning från ledande universitet.

16. Vilken utbildning har ni coacher?

För bli auktoriserad Team Diagnostic™ Facilitator, måste coacherna bli antagna till Team Coaching Internationals träningsprogram som består av 3 dagars workshop, en 12 modulers online utbildning som fördjupar och breddar kunskapen som inkluderar ”live” online webseminarier, självstudier och seminarier och mindre telefonkonferens sessioner. Earhearts coacher är även diplomerade hos Center for Right Relationship i Organization and Relationship Systems Coaching samt diplomerade och certifierade hos The Coaches Training Institute. Se vidare information på länkarna nedan.

17. Vad kan vi förvänta oss för resultat? Vad kommer mitt team att lära sig?

Teamet lär sig ett tänkesätt och en modell i effektivt teamarbete och får kunskaper för att kunna arbeta mer effektivt som team. I vår modell är målet att skapa ”högpresterande, hållbara, kreativa och inspirerade team”. Alla fyra dimensioner är viktiga. Under vårt arbete tillsammans upptäcker teamet de problem och barriärer som finns så att de kan höja, stärka och förbättra teamets effektivitet. Teamet kommer att lära sig de fundamentala grundera som behövs för att de ska kunna göra förändringar som håller över tiden och där igenom att ändra sitt sätt att arbeta tillsammans framöver.

18. Hur mäter ni team coaching resultatet?

Målen med team coaching stämmer till stor del överens med de övergripande organisationsmålen. Vårt arbete gagnar människor, produktivitet och lönsamhet; förbättrar teamarbete och moral, ökar effektiviteten på jobbet, stärker kommunikationskunskaperna och ökar medarbetarnas engagemang.

Vill du ha ett högproduktivt och långsiktigt hållbart team?

Kontakta Boel Mörner på 070-7556881 eller boel.morner@earheart.se så tar vi ett förutsättningslöst möte.

Under fliken Formulär/Länkar kan du hitta andra teamcoaching relaterade hemsidor om du vill fördjupa dig ytterligare.