Ett levande, dynamiskt system!

Vi ser på teamet som ett levande dynamiskt system med uttalade och outtalade regler, visioner, förväntningar och humör – kort sagt en egen själ. Teamet påverkar individen och spelar en avgörande roll för hur teamet arbetar tillsammans och vilka mål det uppnår.

Teamcoaching skapar ett nytt synsätt som lyfter fokus från enskilda medlemmars inbördes relationer till den helhet som utgör teamet – den tredje enheten eller det system av relationer som teamet har mellan sig. Fokus ligger på medlemmarnas sätt att interagera. Enskilda medlemmars eventuella behov av individuell coaching tillgodoses parallellt av certifierade coacher.

Teamcoaching utvecklar kontinuerligt strukturer och processer som skapar långsiktigt hållbara team, vilka producerar enastående resultat.

  • ökar såväl produktivitet som kvalitet.
  • ger verktyg och färdigheter som är direkt tillämpbara i andra situationer.
  • ger ett gemensamt språk som underlättar kommunikationen.
  • får enskilda medlemmar att växa.