Det finns många vinster!

Enligt undersökningar* som gjorts känner personer som har fått coaching av sitt företag en större arbetstillfredsställelse samt att de ökar sin produktivitet och kvalitet i arbetet.

  • 77 % av de tillfrågade upplevde signifikanta skillnader i sina resultat i arbetet efter en period med en coach.
  • 20 % produktivitetsökning.
  • Sjukskrivningarna halverade.
  • Personalomsättningen minskade från att pendla mellan 25-50% ner till 6%.
* Enligt undersökningarna ”Case Study on the Return on Investment of Executive Coaching /MetrixGlobal LLC (baserad på företag på Fortune 500-listan som använder coachning) samt PO Lindvalls undersökning av 8 svenska företag i boken Coachologi – laganda, lust och lönsamhet.